Menu

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان شرکت خدمات کالای شهروند

کارکنان شرکت خدمات کالای شهروند: با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امورخود قرار می دهند.

کارکنان شرکت خدمات کالای شهروند: بر این باورند که شهروندان، متولیان واقعی شهرند، و از این رو حضور آنان در شهروند را مغتنم می شمارند.

کارکنان شرکت خدمات کالای شهروند: با رعیات نظم، آراستگی، وقت شناسی، مسئولیت پذیری و با رعایت ادب، نزاکت عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شرکت شهروند می باشند.

کارکنان شرکت خدمات کالای شهروند: باور دارند که عزت، احترام و تکریم مراجعان از مهم ترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات متقابل می نمایند.

کارکنان شرکت خدمات کالای شهروند: انجام امور شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت انان در شهروند جلوگیری نمایند.

کارکنان شرکت خدمات کالای شهروند: مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار انان قرار دهند.

کارکنان شرکت خدمات کالای شهروند: خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.

کارکنان شرکت خدمات کالای شهروند: بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه در شهروند می پردازند.

کارکنان شرکت خدمات کالای شهروند: استقبال خود را از انتقاد وپیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهروند استفاده می نمایند.

ستاد طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع شرکت خدمات کالای شهروند